ทำไมถึงต้องเรียน IELTS กับ New Cambridge?

1. คอร์สเรียน IELTS เนื้อหาการเรียนเข้าถึงง่าย ตรงจุด คอร์สเรียน IELTS แบบ Focus Group โดยกลุ่มเรียนมีขนาดเล็กเพียง 14-16 คนต่อคลาสเรียน ทำให้ผู้สอนเข้าหาดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง บรรยากาศการเรียนแบบเป็นกันเองทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และตัวผู้เรียนสามารถโฟกัสการเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล เพิ่มทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว เห็นผลการพัฒนาตัวเองชัดเจน 2. เรียน IELTS สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา ผู้เรียนจะได้ทดสอบทักษะก่อนเข้าเรียน IELTS เพื่อทราบถึงระดับทักษะของตนเอง จากนั้นจะได้เรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งเข้าใจธรรมชาติคนไทยได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงง่ายและกล้าสื่อสารได้อย่างเต็มที่ สถาบันฯ รับรองผล IELTS 7.5* 3. เพิ่มทักษะ IELTS ได้ด้วยตัวเอง การเรียนภาษาอังกฤษ IELTS เป็นแบบ Learner Autonomy มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยอิงปัจจัยหลัก 3 อย่าง คือ ผู้เรียน ผู้สอนและหลักสูตร ซึ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยการฝึกฝนค้นคว้าด้วยตนเอง สถาบันมีทั้ง Listening…