สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) เป็นสถาบันคุณภาพ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ใบอนุญาตเลขที่ กธ115/2547 สถาบันฯให้บริการด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ บริการแนะแนวเรียนต่อประเทศ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หลักสูตรของสถาบันได้พัฒนาและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อีกทั้งได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ RSA, Trinity ฯลฯ และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยให้กับสถาบันสอนภาษาจากประเทศอังกฤษและออสเตรเลียเป็นเวลาหลายปี

คณาจารย์ของสถาบันนิวเคมบริดจ์ ทุกท่านจึงเข้าใจในบริบทการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยเป็นอย่างดี IELTS (International English Language Testing System) คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ นานาชาติ ซึ่งจะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมิน ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ IELTS จะประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งการสอบ IELTS ได้เป็นที่ยอมรับในหลากหลายประเทศ อย่างเช่น ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันฯนั้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS (International English Language Testing System) ซึ่งเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แนวทางการเรียนการสอน IELTS ของสถาบันฯเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นผ่านการฝึกฝนทั้งในระดับกลุ่มย่อย และการฝึกฝนด้วยตนเองใน Self- Access Centre ของสถาบันฯ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด