Key Skills Extension

Key Skills Extension ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

หลักสูตรนี้จะเจาะลึกถึงหัวข้อแนวทางการสอบ IELTS และเพิ่มทักษะทั้ง 4 (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ใช้เชิงลึก เพื่อช่วยให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น โดยมีการพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์และการพัฒนาโครงสร้างประโยค รวมทั้งการปรับปรุงและแก้ไข ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจการประเมิน และวิเคราะห์ โจทย์ข้อสอบ ในทักษะด้านการเขียน Task 1 รวมถึงช่วยให้เข้าใจถึง main ideas ในการเขียน essay ใน Task 2 การฝึกพูดเน้นการพัฒนาการออกเสียงและความคล่องในการพูด สามารถตอบโจทย์คำถามได้ตรงจุด โดยจุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงโจทย์ข้อสอบ ได้แลกเปลี่ยน Ideas และ ความคิดเห็นในการทำข้อสอบกับเพื่อนร่วมคลาส เพื่อให้มี Ideas ในการตอบคำถามที่หลากหลายและตรงกับสิ่งที่ข้อสอบต้องการ ได้คะแนนตามเป้าหมาย

จำนวนนักเรียน 7 – 16 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)

หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน

  • 1.เน้นตะลุยโจทย์ และ ติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS แบบเจาะลึก ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียน IELTS มากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนได้ผลคะแนน ตามเป้าหมายตามระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ มากกว่า 20,000 คน

    2.เรียน IELTS ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมุ่งเน้นการสอน แบบ Learner Autonomy หรือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะติดตัว สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ และได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเป็นคุณครูอย่างแท้จริง ครูทุกท่านล้วนมีความเอาใจใส่นักเรียน และมีประสบการณ์ สอน คอร์สเรียน IELTS มามากกว่า 10 ปี

  • 3.มีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะโดยนักเรียนสามารถทำข้อสอบเก่า IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ และให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงที่สุด

    4.สามารถเรียนรู้การเรียนแบบ ตัว ต่อ ตัว กับอาจารย์ (20 นาที 3 ครั้ง) เพื่อสอนในจุดที่เรายังไม่เข้าใจ หรือ จำลองเสมือนการสอบ Speaking Test จริง เพื่อให้เรารู้ในจุดที่เรายังต้องปรับปรุงให้ได้คะแนนตามเป้า

    5.นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
ลงทะเบียนรับส่วนลด 5,000* บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

คอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ IELTS
Newcambridge ตารางเรียนคอร์ส IELTS เรียนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS