คำถามที่พบบ่อย

เรียน IELTS ต้องทดสอบอะไรบ้างและเอาไปใช้อะไรได้ ?

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ทักษะด้วยกันคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนำคะแนนของแต่ละส่วนมาคำนวน โดยคะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 1 (ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ) ไปจนถึง 9 (มีทักษะภาษาอังกฤษถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ) สำหรับการสอบ IELTS ข้อสอบแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  • ACADEMIC modules – สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ
  • GENERAL TRAINING modules – เพื่อใช้ทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สามารถสมัครและเข้าสอบที่ไหนได้บ้าง ?

สามารถสมัครสอบ IELTS ได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ IDP และ New Cambridge institute

  1. สมัครด้วยตัวเองที่ IDP โทร.02-6383111 ต่อ 111 หรือ 112
  2. สมัครด้วยตนเองที่ New Cambridge institute ที่ zen@central world ชั้น14 โทร.02-613-1177 หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สมัครสอบ
เอกสารสำหรับสมัครสอบ IELTS ?

1.กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)

2.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

*สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้

3.ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

*ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

New Cambridge แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร ?

สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style” เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (Native Speaker) ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศ

มีผลสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถใช้เทียบเพื่อเข้าเรียนได้หรือไม่ ?

เมื่อผู้เรียนมีคะแนนสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถนำผลคะแนนมาเทียบได้เลย โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ แต่คะแนน IELTS ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สอบ

เรียน IELTS เพียง 290 บาท/ชั่วโมง เพิ่มทักษะทั้ง 4 อย่างเต็ม ที่เพื่อนำไปสอบ IELTS อย่างมีประสิทธิภาพ การันตีได้ผลคะแนนตามเป้า New Cambridge ได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ IELTS เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ

ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 50%

กรอกข้อมูลเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดของเดือนนี้ ด่วนสิทธิ์พิเศษต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

HOW TO GET HIGHER BAND IELTS
วิธีเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ตามเป้า กับ New Cambridge

TEACHERS เรียน IELTS กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา (ส่วนมากเป็นชาวอังกฤษ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน คอร์ส IELTS มากกว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น CELTA, RSA, Trinity, etc. พร้อม Teacher License ทำให้เข้าใจธรรมชาติผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนการสอนแบบการเรียนที่ต่างประเทศ มั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบคลาสทักษะและสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษ จะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

CURRICULUMS หลักสูตรตามมาตรฐานสากล มีความหลากหลายของเนื้อหา ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ สร้างความคุ้นชินเมื่อผู้เรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนมหาวิทยาลัยระบบ International ของไทยได้ชัด

PRACTICE หมั่นฝึกฝนด้วยตนเองเป็นประจำช่วยเพิ่มทักษะ โดยสถาบันฯ มี ศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ช่วยเพิ่มเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะ และ คลาสเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา IELTS เสริมทักษะให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการติวเข้มที่เป็นลักษณะเฉพาะของทางสถาบันฯ ขัดเกลาทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น