วิธีการเตรียมตัวสอบ IELTS

เรียน IELTS ต้องทดสอบอะไรบ้างและเอาไปใช้อะไรได้ ?

วิธีการเตรียมตัวสอบ IELTS แบ่งการเตรียมความพร้อมออกเป็น 4 ทักษะด้วยกันคือ การฟัง(Listening) การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing) ซึ่งจะนำคะแนนของแต่ละส่วนมาคำนวน โดยคะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 1 (ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ) ไปจนถึง 9 (มีทักษะภาษาอังกฤษถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ) สำหรับการสอบ IELTS ข้อสอบแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  • ACADEMIC modules IELTS – สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ
  • GENERAL TRAINING modules IELTS – เพื่อใช้ทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สามารถสมัครและเข้าสอบที่ไหนได้บ้าง ?

สามารถสมัครสอบ IELTS ได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ IDP และ New Cambridge institute

  1. สมัครด้วยตัวเองที่ IDP โทร.02-6383111 ต่อ 111 หรือ 112
  2. สมัครด้วยตนเองที่ New Cambridge institute ที่ CP TOWER สีลม ชั้น 4 โทร 095-915-6699 หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สมัครสอบ
เอกสารสำหรับสมัครสอบ IELTS ?

1.กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)

2.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

*สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้

3.ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

*ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

New Cambridge แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร ?

สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style” เป็นการสอนที่เน้นสร้างทักษะผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ “Practise makes perfect” และที่สำคัญที่สุดอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (Native Speaker) ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบห้องเรียนในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศและสามารถสร้างทักษะติดตัว รวมถึงลักษณะรักในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้ความสามารถทางภาษาไปพัฒนาวิชาชีพ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะด้านการฟัง (Listening) และทักษะการพูด (Speaking) โดยตรงกับเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน

มีผลสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถใช้เทียบเพื่อเข้าเรียนได้หรือไม่ ?

เมื่อผู้เรียนมีคะแนนสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถนำผลคะแนนมาเทียบได้เลย โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ แต่คะแนน IELTS ต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบ

เรียน IELTS เพียง 3xx บาท/ชั่วโมง เพิ่มทักษะทั้ง 4 อย่างเต็ม ที่เพื่อนำไปสอบ IELTS อย่างมีประสิทธิภาพ การันตีได้ผลคะแนนตามเป้า New Cambridge ได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ IELTS เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ