เรียนที่ New Cambridge กับ Teacher Owen และ Teacher Shaun ครับ มาเรียนที่นี่เพราะจะใช้คะแนน IELTS ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ทั้งสองคนมีเทคนิควิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา วิธีการทำข้อสอบทั้ง 4 พาร์ท Writing, Speaking, Listening, Reading ได้อย่างครบถ้วน เรียนกับอาจารย์ที่นี่เข้าใจชัดเจนทุกพาร์ทครับ