ทำไมถึงเลือกเรียน IELTS กับ New Cambridge

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Learner Autonomy) โดยอาจารย์จะเป็นผู้ชี้แนะเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องหมั่นทำงานส่งอาจารย์ในเวลาที่กำหนด ทบทวนบทเรียน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเอง และฝึกทักษะต่างๆนอกห้องเรียนเองด้วย ซึ่งจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่ง Learner Autonomy นี้เป็นระบบการเรียนการสอนที่ใช้กันในชาติตะวันตกอย่างแพร่หลาย ต่างกับการสอนแบบไทยที่ผู้สอนมักจะป้อนข้อมูลทุกอย่างให้ผู้เรียน ดังนั้นเมื่อเรียนจบไปแล้ว ก็มักไม่เกิดการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง

เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดคือผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียนมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้น ผู้เรียนต้องหมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยตนเอง โดยสถาบันฯ มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Access Centre)  พร้อมทั้งแบบฝึกหัดต่างๆเตรียมไว้ให้ เช่น ห้องฝึกทักษะการฟัง มุมอ่านหนังสือ ห้องเรียนฝึกทักษะการพูด (Speaking Club) การเขียน (Writing Club)และการติวเข้มพิเศษก่อนสอบ (Bonus Tutorial) ดังนั้น ผู้เรียนควรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้มากที่สุด เพื่อทำให้คะแนนสอบ IELTS เป็นไปตามที่คาดหวังไว้โดยเร็ว

1. เรียนระยะสั้นเพื่อทำข้อสอบ
ผู้เรียนมักทำคะแนนสอบได้เท่าความสามารถจริงที่มีอยู่หรือเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย ( 0.5 band ) เช่น ผู้เรียนมีความสามารถจริงที่ 6 ถ้าเรียนระยะสั้นอาจทำคะแนนได้ 6 หรือ 6.5 แต่ถ้าไม่เตรียมตัวสอบเลย อาจได้แค่ 5 หรือ 5.5 เพราะขาดเทคนิคการทำข้อสอบ

ข้อเสียคือ ผู้เรียนอาจทำคะแนนได้ถึง 6.5 แต่ต้องประสบปัญหาด้านภาษาเมื่อไปเรียนที่ต่างประเทศจริงๆ เพราะ 6.5 นั้น อาจเป็นคะแนน 6.5 อ่อนๆ หรือ 6.5 ไม่แท้จริง (เน้นเทคนิคการทำข้อสอบอย่างเดียว)

2. เรียนระยะยาวเพื่อทำข้อสอบและยกระดับความสามารถทั้ง 4 ทักษะ 
เช่น ผู้เรียนมีความสามารถจริงที่ 6 คะแนน เมื่อเรียนคอร์สติวสอบอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถเพิ่มความสามารถทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถาวร โดยอาจทำได้ 7 คะแนน หรือมากกว่านั้น หลังจากเรียนไป 2-3 คอร์สและฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างหนัก

ข้อดีคือ ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ต่างชาติและเพื่อนร่วมชั้นใน ต่างประเทศได้อย่างดี ทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินลงทุนเป็นล้าน (ปริญญาโท) ที่เสียไป

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100%

ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) อันดับ 1 ด้านการติวสอบ IELTS ผู้เรียนทุกคนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มาจากอังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ  ในการสอบ IELTS นั้น ผู้เรียนจะต้องสอบการฟังและการพูดตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดังนั้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในทักษะด้านการพูด (Speaking) และการฟัง (Listening) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้

1. ภาษา

  • เจ้าของภาษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง เพราะใช้มาตั้งแต่กำเนิด
  • เจ้าของภาษาออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การออกเสียงสูง-ต่ำ การเน้นคำ จังหวะการพูด การเว้นวรรคประโยค
  • เจ้าของภาษาใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เช่น การใช้ลักษณะนาม การผสมคำ ศัพท์ที่ควรใช้ในโอกาสต่างๆ

2. วัฒนธรรม

  • เจ้าของภาษามีการใช้ท่าทางประกอบการพูดอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สีหน้าและการแสดงอารมณ์ในการพูด
  • เจ้าของภาษามีวิธีการสอนให้ผู้เรียนสนุก ทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศได้ดีขึ้น
  • ผู้เรียนจะได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของความเป็นไทยในสายตาของชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ
ฝึกฝนการเขียนพร้อมรับคำปรึกษาจากอาจารย์

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว New Cambridge ยังมี Self-Access Centre ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการฝึกฝนทักษะต่างๆที่มีในชั้นเรียน และเรายังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อนักเรียนไทยในช่วงเตรียมตัวสอบ IELTS  นักเรียนสามารถฝึกเพิ่มเติมได้จาก SAC ซึ่งมีแบบฝึกหัดการเขียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนา  โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้ประเมินแบบฝึกหัดและให้คะแนน อาจารย์จะชี้ให้นักเรียนเห็นถึงปัญหาหลักๆว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร โดยจะแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนและบอกวิธีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการเขียนอีกด้วย  ในช่วงที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดจะมีอาจารย์ที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการเขียน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การลงมือเขียน ตลอดจนแก้ไขงานเขียน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง

” การเรียน IELTS กับเจ้าของภาษาเราจะต้องเลือกเจ้าของภาษาที่มีความรู้ในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ การเรียนถึงจะมีประสิทธิภาพ สูงสุด”

อาจารย์ที่สถาบันฯ เป็นอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและการสอน  ทั้งภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ อีกทั้งประสบการณ์ในหลักสูตร  IELTS, IGCSE, A-Level และ IB  อาจารย์ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เข้าใจถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นคนไทย
  • เน้นเทคนิคและวิธีการสอนที่จะพัฒนาจุดอ่อนในแต่ละด้านของผู้เรียน
  • แสดงให้เห็นถึงวิธีทำข้อสอบต่างๆ เช่น IELTS ในแต่ละทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
การเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

สถาบัน New Cambridge ให้ความสำคัญต่อการจัดชั้นเรียนด้วยเหตุผลสองประการ 1. ชั้นเรียนมีขนาดเล็กประมาณ 6-16 คนต่อห้อง ทำให้ทุกคนมีโอกาสใช้เวลาร่วมกับอาจารย์ในการซักถามปัญหาในการพัฒนาภาษาของตัวเอง 2. นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยอาจารย์ของ สถาบัน New Cambridge อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร ได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองทำให้ได้รับผลคะแนน IELTS ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ หรือสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะภาษาเพื่อใช้ในที่ทำงานได้

บรรยากาศการเรียนการสอน

สถาบัน New Cambridge ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เราจึงจัดห้องเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100 % นั้นหมายความว่าผู้เรียนจะมีโอกาสที่ดีอย่างมากในการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติจริง  หากเรียนจบและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ ไม่เกิดอาการประหม่าท่องศัพท์จนจับใจความไม่ได้ อีกทั้งอาจารย์ของเรามีประสบการณ์สอนคนไทยมาแล้วมากมาย จึงทำให้เข้าใจถึงปัญหาการ เรียน IELTS ได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนด้วยกลุ่มเล็กประมาณ 6-16 คน อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึงและวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้สำหรับผู้เรียนแบบคนต่อคน

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ( Self Access Centre )

นอกเหนือจากการฝึกฝนกับอาจารย์ภายในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจาก Listening Lab, Speaking Club, Writing Club, Reading Corner  ได้ทุกวัน

Listening Lab

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.

Reading Corner

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.

CLUB (Listening, Reading, Speaking, Writing)

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 14.00 – 15.00 น. และ 17.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 14.00 – 15.00 น. และ 17.30 – 18.30 น.

Bonus Tutorial

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 15.00 – 16.00 น. และ 17.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 15.00 – 16.00 น. และ 17.30 – 18.30 น.