Teacher

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100%

ผู้เรียนทุกคนได้เรียนกับอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์สอน IELTS “รอบด้าน” กว่า 10 ปี  ในการสอบ IELTS นั้น ผู้เรียนจะต้องสอบการฟังและการพูดตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดังนั้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด ทั้งด้าน Speaking และ Listening รวมถึงจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม บางคนที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะกลัวการเรียนกับฝรั่ง กลัวฟังไม่รู้เรื่อง กลัวเสียเวลาเรียน แต่จริงๆ แล้ว ควรเริ่มเรียนกับอาจารย์ฝรั่งเลยถ้ามีโอกาส เพราะเป็นการเปิดระบบการฟังและพูดให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เรียนอาจพูดผิดพูดถูก ไม่เข้าใจในช่วงต้น แต่ก็จะสามารถปรับตัวได้เองโดยอัตโนมัติ และการได้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นที่มีระดับความสามารถทางภาษาใกล้กันจะทำให้ไม่เขอะเขิน ทำให้การเรียนสนุกและมีพัฒนาการไปพร้อมกัน

ข้อดีของการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา

1. ภาษา

  • เจ้าของภาษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง เพราะใช้มาตั้งแต่เกิด
  • เจ้าของภาษาออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การออกเสียงสูง-ต่ำ การเน้นคำ จังหวะการพูด การเว้นวรรคประโยค
  • เจ้าของภาษาใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เช่น การใช้ลักษณะนาม การผสมคำ ศัพท์ที่ควรใช้ในโอกาสต่างๆ

2. วัฒนธรรม

  • เจ้าของภาษามีการใช้ท่าทางประกอบการพูดอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สีหน้าและการแสดงอารมณ์ในการพูด
  • เจ้าของภาษามีวิธีการสอนให้ผู้เรียนสนุก ทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศได้ดีขึ้น
  • ผู้เรียนจะได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของความเป็นไทยในสายตาของชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ