Our Curriculum & Philosophy

หลักสูตรของเรา

สถาบันฯ ทำหลักสูตรต่างๆขึ้นมาเองทั้งหมด เรามีทีมงานที่วางแผนหลักสูตรเหล่านี้ โดยจะปรับเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมมาจากเนื้อหาอื่นๆที่มีอยู่ และ สร้างรายวิชาที่มีระดับที่หลากหลาย ซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • สื่อการสอนต่างๆถูกปรับให้ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะด้านของนักเรียนไทย
  • สื่อการสอนจะทำให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย
  • สื่อการสอนมุ่งที่จะช่วยนักเรียนไทยให้สามารถบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุด

ยิ่งไปกว่านั้น Self Access Centre ( SAC ) ยังได้พัฒนาสื่อข้อมูลที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้พัฒนาทักษะเฉพาะอื่นๆอีกด้วย ซึ่งสื่อเพิ่มเติมเหล่านั้นเปรียบเหมือนโบนัสที่เตรียมไว้สำหรับนักเรียนของเรา

ปรัชญาของเรา