เรียนและสอบ IELTS ที่ NEW CAMBRIDGE ที่เดียวจบ

สอบ IELTS @New Cambridge Institute สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีความถนัดในการสอนและออกแบบหลักสูตร IELTS โดยเฉพาะ พร้อมมีศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างครบวงจรในสถานที่เดียวกัน เราได้รับการรับรองและตรวจสอบจาก IDP เพื่อเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ สถาบันตั้งอยู่ที่ CENTRAL @CentralWorld ชั้น 14 สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม หรือ สถานีชิดลม

IELTS คืออะไร?

การสอบ IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System ข้อสอบ IELTS เป็นข้อสอบทดสอบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คะแนน IELTS ใช้ในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีองค์กรกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก ได้ยอมรับและใช้ผลทดสอบคะแนน IELTS โดยเฉพาะในประเทศเครือจักรภพได้แก่ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สามารถนำผลคะแนนสอบ IELTS ยื่นขอวีซ่านักเรียน/นักศึกษา และสำหรับย้ายถิ่นฐานได้ด้วย

นอกจากนี้คะแนน IELTS ยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาอีกกว่า 3,000 แห่ง รวมถึงสามารถใช้คะแนนสอบ IELTS ยื่นในระบบ TCAS รอบ 1 ของหลักสูตรภาษาไทยได้หลายคณะ และระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยทั้งในไทย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

การสอบ IELTS มีกี่ประเภท?

การสอบ IELTS ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. IELTS Academic (เพื่อการศึกษาต่อ)  ใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

2. IELTS General Training (เพื่อการฝึกอบรม) สำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องการย้ายถิ่นฐาน หรือไปทำงานในต่างประเทศ เป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ข้อสอบไม่มีความซับซ้อนแบบ IELTS Academic 

โดยข้อสอบทั้ง 2 ประเภทจะมีความแตกต่างกันในพาร์ท Reading และ Writing แต่ระดับความยากง่ายจะไม่แตกต่างกันในพาร์ท Listening และ Speaking

ลักษณะของข้อสอบ IELTS
  1. Listening Part ทักษะแรกที่จะได้เจอในการสอบ IELTS ข้อสอบประกอบไปด้วยคำถาม 40 ข้อ มีเวลาให้ 30 นาที ในการทำ และอีก 10 นาทีในการใส่คำตอบลงในกระดาษคำตอบ
  2. Reading Part ทักษะที่ 2 ในการสอบ IELTS ข้อสอบมีมาให้ 3 บทความ ประกอบด้วยคำถามจำนวน 40 ข้อ มีเวลาให้ทำ 60 นาที
  3. Writing Part ทักษะที่ 3 ในการสอบ IELTS ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ Writing Task I และ Writing Task II มีเวลาให้ 60 นาที
  4. Speaking Part ทักษะสุดท้ายในการสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งใช้เวลาในการสอบ Part นี้ทั้งหมดประมาณ 11-15 นาที สอบในช่วงบ่ายของวันเดียวกันหลังจากสอบ IELTS ทั้ง 3 ทักษะ หรืออาจจะมีการสอบ Part นี้ ในวันถัดมา
หลักเกณฑ์การให้คะแนน IELTS

คะแนนสอบ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 4 Part  Listening, Reading, Writing and Speaking และการให้คะแนน IELTS คะแนนต่ำสุดคือ 0.0 และคะแนนสูงสุดคือ 9.0 ซึ่งจะมีคะแนนครึ่ง band หรือ 0.5 ด้วย

เรียนและสอบ IELTS ที่เดียวจบ

ตารางสอบ IELTS ประจำเดือน ปี 2020

  • เดือนมกราคม : วันเสาร์ที่ 18
  • เดือนกุมภาพันธ์ : วันเสาร์ที่ 22
  • เดือนมีนาคม : วันเสาร์ที่ 21
  • เดือนเมษายน : วันเสาร์ที่ 18
ลงทะเบียนรับส่วนลด 5,000* บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด