สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100%

ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) อันดับ 1 ด้านการติวสอบ IELTS ผู้เรียนทุกคนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มาจากอังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ  ในการสอบ IELTS นั้น ผู้เรียนจะต้องสอบการฟังและการพูดตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษา ดังนั้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในทักษะด้านการพูด (Speaking) และการฟัง (Listening) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงจะช่วยในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้

1. ภาษา

  • เจ้าของภาษามีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง เพราะใช้มาตั้งแต่กำเนิด
  • เจ้าของภาษาออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การออกเสียงสูง-ต่ำ การเน้นคำ จังหวะการพูด การเว้นวรรคประโยค
  • เจ้าของภาษาใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เช่น การใช้ลักษณะนาม การผสมคำ ศัพท์ที่ควรใช้ในโอกาสต่างๆ

2. วัฒนธรรม

  • เจ้าของภาษามีการใช้ท่าทางประกอบการพูดอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สีหน้าและการแสดงอารมณ์ในการพูด
  • เจ้าของภาษามีวิธีการสอนให้ผู้เรียนสนุก ทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในต่างประเทศได้ดีขึ้น
  • ผู้เรียนจะได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของความเป็นไทยในสายตาของชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

” แต่การสอนโดยเจ้าของภาษาไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพเสมอไป แม้ว่าเจ้าของภาษาจะพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่กำเนิด แต่เจ้าของภาษาจะต้องมีความรู้ในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนต่างชาติจึงจะสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ “

อาจารย์ที่สถาบันฯ เป็นอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและการสอน  ทั้งภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ อีกทั้งประสบการณ์ในหลักสูตร  IELTS, IGCSE, A-Level และ IB  อาจารย์ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เข้าใจถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นคนไทย
  • เน้นเทคนิคและวิธีการสอนที่จะพัฒนาจุดอ่อนในแต่ละด้านของผู้เรียน
  • แสดงให้เห็นถึงวิธีทำข้อสอบต่างๆ เช่น IELTS ในแต่ละทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน