HOW TO GET HIGHER BAND IELTS
วิธีเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ตามเป้า กับ New Cambridge

TEACHERS เรียน IELTS กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา (ส่วนมากเป็นชาวอังกฤษ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน คอร์ส IELTS มากกว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น CELTA, RSA, Trinity, etc. พร้อม Teacher License ทำให้เข้าใจธรรมชาติผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนการสอนแบบการเรียนที่ต่างประเทศ มั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบคลาสทักษะและสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษ จะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

CURRICULUMS หลักสูตรตามมาตรฐานสากล มีความหลากหลายของเนื้อหา ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ สร้างความคุ้นชินเมื่อผู้เรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนมหาวิทยาลัยระบบ International ของไทยได้ชัด

PRACTICE หมั่นฝึกฝนด้วยตนเองเป็นประจำช่วยเพิ่มทักษะ โดยสถาบันฯ มี ศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ช่วยเพิ่มเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะ และ คลาสเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา IELTS เสริมทักษะให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการติวเข้มที่เป็นลักษณะเฉพาะของทางสถาบันฯ ขัดเกลาทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น