คอร์สเรียน Gateway to Success

Gateway to Success ( 50 ชม. ++ )

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรเพื่อผู้เรียนที่มีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษน้อย ไม่มั่นใจการสื่อสาร เพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน  และ  เขียน โดยเน้นไปที่ คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้อย่างมั่นใจ และเข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปใช้ในการทำงาน หรือ social contexts เหมาะสำหรับเตรียมตัวก่อนเรียนคอร์ส IELTS เพื่อสอบให้ได้คะแนนที่สูง เพิ่มทักษะในการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน

 1. ผู้ที่ต้องการสอบ IELTS ให้ได้ Band 4.0-4.5
  1.1 ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อเข้าโครงการ Work and Holiday ในประเทศออสเตรเลีย (IELTS band 4.5)
  1.2 ผู้ที่ต้องการสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย (Academic IELTS 4.0)
 1. ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS
 2. สำหรับผู้ที่ทักษะไม่แน่น ก็สามารถเรียนได้

คุณสมบัติผู้เรียน – ผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS 4 หรือ สามารถสอบวัดระดับได้ที่สถาบันก่อนเข้าเรียน

 LINE ID : @newcambridge

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมสำหรับคอร์ส Foundation for IELTS
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนเพื่อสอบ IELTS ให้ได้ Band 4.0-4.5
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการสอบ IELTS แต่ต้องการใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือในที่ทำงาน

สิ่งที่จะได้จากคอร์ส Gateway to IELTS

 • เรียนรู้ทักษะการเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS Listening
 • เรียนรู้เทคนิคการอ่านและตอบคำถามข้อสอบ IELTS Reading ฝึกเทคนิคการตอบคำถามที่หลากหลาย
 • เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการเขียน โครงสร้างประโยค การสะกดคำ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อนำไปใช้ในการเขียนทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือในที่ทำงาน
 • เรียนรู้รูปแบบการเขียน Writing Task 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบคำถาม Task 1 ที่หลากหลาย
 • เรียนรู้เทคนิคการพูดเพื่อสอบ IELTS Speaking
 • เรียนรู้เทคนิคและการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ IELTS ทุกทักษะ
 • เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองแบบไม่จำกัด
*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

  รับโปรโมชั่น และสอบวัดระดับ 1,600 บาทฟรี

  By submitting this form, I agree: Privacy Policy

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ กำหนด

  LINE ID : @newcambridge