เรียนแบบเจาะข้อสอบ 50 ชั่วโมงเต็ม

มีคลาสเปิดสอนทุกวัน ทั้ง Onsite และ Online

เลือกวันเรียนได้ จ-ศ , ส-อา

►บริการ Club Up Skills 4 ทักษะ ให้คุณเก่งแบบก้าวกระโดดทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

►บริการ Listening Lab

►บริการ ตรวจ Writing + Speaking ฟรี

►บริการ Teacher Assistant คนไทย

►บริการ Private Consulting กับ อจ.ฝรั่ง

►ออกแบบหลักสูตรและสอนโดย อจ.ฝรั่งผู้เชี่ยวชาญ