ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ( Self Access Centre )

นอกเหนือจากการฝึกฝนกับอาจารย์ภายในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจาก Listening Lab, Speaking Club, Writing Club, Reading Corner  ได้ทุกวัน

Listening Lab

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.

Reading Corner

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.

Speaking Club

วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 15.00 – 16.00 น. Mixed Level
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.00 น. Mixed Level

Writing Club

วันจันทร์ 14.00 – 15.00 น. Key Skills for IELTS, IELTS Writing, Speak-Write for IELTS, Academic Writing
วันอังคาร 14.00 – 15.00 น. Foundation for IELTS, Foundation Extension
วันพุธ 14.00 – 15.00 น. Key Skills for IELTS, IELTS Writing, Speak-Write for IELTS, Academic Writing
วันพฤหัสบดี 14.00 – 15.00 น. Foundation for IELTS, Foundation Extension
วันศุกร์ 14.00 – 15.00 น. Key Skills for IELTS, IELTS Writing, Speak-Write for IELTS, Academic Writing
วันเสาร์ 16.00 – 17.00 น. Foundation for IELTS, Foundation Extension
วันอาทิตย์ 16.00 – 17.00 น. Key Skills for IELTS, IELTS Writing, Speak-Write for IELTS, Academic Writing

Bonus Tutorial

วันจันทร์- พุธ- ศุกร์ เวลา 15.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

ฝึกฝนการเขียนพร้อมรับคำปรึกษาจากอาจารย์

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว New Cambridge ยังมี Self-Access Centre ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการฝึกฝนทักษะต่างๆที่มีในชั้นเรียน และเรายังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อนักเรียนไทยในช่วงเตรียมตัวสอบ IELTS  นักเรียนสามารถฝึกเพิ่มเติมได้จาก SAC ซึ่งมีแบบฝึกหัดการเขียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนา  โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้ประเมินแบบฝึกหัดและให้คะแนน อาจารย์จะชี้ให้นักเรียนเห็นถึงปัญหาหลักๆว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร โดยจะแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนและบอกวิธีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการเขียนอีกด้วย  ในช่วงที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดจะมีอาจารย์ที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการเขียน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การลงมือเขียน ตลอดจนแก้ไขงานเขียน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง