IELTS Extension

IELTS Extension ( 50 ชั่วโมง + 10 CLUB )

คอร์สนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง โดยใช้หัวข้อที่พบบ่อยในการสอบ IELTSเป็นหลักใน การเรียน การสอน เช่น แฟชั่น, เทคโนโลยี, สภาพแวดล้อม, สุขภาพ, การศึกษา เป็นต้น คอร์สนี้สอนเจาะลึกทักษะหลัก ( การฟัง, การอ่าน, การเขียน, การพูด) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมตัวสอบ IELTS ผ่านการเรียนการสอน ในด้านคิดเชิงวิเคราะห์มากขึ้น โดยผ่านการฝึกฝนจากเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งแบบเอกสาร และสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมั่นใจในการสอบมากขึ้นทำคะแนนสอบได้ตามเป้า

รับเข้า เคยผ่านคอร์ส Speak Write หรือ มีผลสอบตั้งแต่ คะแนน 6.5up
จำนวนนักเรียน 8 คน (ขึ้นอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียน และ ห้องที่เรียน)
Recommendation : เรียน IELTS Extension ต่อเนื่อง Speak Write  ช่วยให้ได้คะแนน 7.0 – 7.5up

หรือโทร 02 613 1177

แนวทางการสอน

  • 1.เน้นปรับพื้นฐานภาษอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการสอน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ กับนักเรียนไทยมากกว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลัง ไวยกรณ์ ทั้ง Grammar และ Vocabulary เพื่อที่จะสามารถเอาไปต่อยอดทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และ การสอบ IELTS

    2.บรรยากาศที่เป็นกันเองในคลาสเรียน จะทำให้นักเรียนกล้าพูด กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสอน แบบ Learner Autonomy หรือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะติดตัว สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ และได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเป็นคุณครูอย่างแท้จริง ครูทุกท่านล้วนมีความเอาใจใส่นักเรียน

  • 3.มีการส่งเสริม คลาสเรียนนอกเวลา ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อได้นำสิ่งที่เรียนมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และยังการเรียนรู้ เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยอาจารย์จะสอนให้ feedback เป็นรายบุคคล ทำให้สามารถรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และนำมาพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อความเข้าใจสูงที่สุด สอนสดโดยอาจารย์ ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้เราคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด

    4.นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ห้อง LAB ของทางสถาบัน หรือ สามารถ ฝึกฝนตัวเองได้ทุกที่ ทั้งที่บ้าน หรือ ที่อื่น ๆ ผ่านช่องทาง Internet ได้แก่ Smart phone, Tablet, Notebook และ Computer เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย โดยบางหัวข้อเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ จากทาง มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการพัฒนาภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ที่ สถาบัน New Cambridge เท่านั้น

*ผลลัพธ์ของการสอบ อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล