คำถามที่พบบ่อย IELTS | New Cambridge Institute
เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links

คำถามที่พบบ่อย

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ทักษะด้วยกันคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนำคะแนนของแต่ละส่วนมาคำนวน โดยคะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 1 (ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ) ไปจนถึง 9 (มีทักษะภาษาอังกฤษถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ) สำหรับการสอบ IELTS ข้อสอบแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

 • ACADEMIC modules – สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ
 • GENERAL TRAINING modules – เพื่อใช้ทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันศูนย์รับสมัครสอบมี 2 ที่ด้วยกันคือ IDP และ British Council มีสถานที่จัดสอบ IELTS ในประเทศไทยทั้งหมด 4 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต การลงทะเบียนสมัครสอบได้ 3 ทาง คือ

 1. สมัครด้วยตัวเองที่บริติช เคานซิล 6 สาขาสาขาสยามสแควร์ สาขาปิ่นเกล้า สาขาลาดพร้าว สาขาแจ้งวัฒนะ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท
 2. สมัครด้วยตนเองที่พันธมิตรที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 60 แห่ง ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท
 3. สมัครสอบออนไลน์ ค่าสมัครสอบ 6,440 บาท
 1. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. หนังสือเดินทาง
  3. *สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้
 4. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
 5. *ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style” เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (Native Speaker) ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศ

การสอนที่นิวเคมบริดจ์เป็นการสอนสดทุกรอบ ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนจะไม่มีการชดเชยชั่วโมงเรียนให้ ก่อนที่นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนเจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน เวลา ที่เปิดเรียนและวันที่สิ้นสุดของคอร์สเรียนให้ทราบล่วงหน้า กรณีนักเรียนไม่สะดวกหรือต้องขาดเรียนหลายวันแนะนำให้ลงทะเบียนเป็นรอบถัดไป หรือรอบที่นักเรียนสามารถมาเรียนได้

เมื่อผู้เรียนมีคะแนนสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถนำผลคะแนนมาเทียบได้เลย โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ แต่คะแนน IELTS ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สอบ

ขอตารางเรียน & โปรโมชั่นที่ดีที่สุดของเดือนนี้