การเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

สถาบัน New Cambridge ให้ความสำคัญต่อการจัดชั้นเรียนด้วยเหตุผลสองประการ 1. ชั้นเรียนมีขนาดเล็กประมาณ 6-16 คนต่อห้อง ทำให้ทุกคนมีโอกาสใช้เวลาร่วมกับอาจารย์ในการซักถามปัญหาในการพัฒนาภาษาของตัวเอง 2. นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยอาจารย์ของ สถาบัน New Cambridge อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร ได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองทำให้ได้รับผลคะแนน IELTS ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ หรือสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะภาษาเพื่อใช้ในที่ทำงานได้

บรรยากาศการเรียนการสอน

สถาบัน New Cambridge ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เราจึงจัดห้องเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 100 % นั้นหมายความว่าผู้เรียนจะมีโอกาสที่ดีอย่างมากในการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติจริง  หากเรียนจบและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ ไม่เกิดอาการประหม่าท่องศัพท์จนจับใจความไม่ได้ อีกทั้งอาจารย์ของเรามีประสบการณ์สอนคนไทยมาแล้วมากมาย จึงทำให้เข้าใจถึงปัญหาการ เรียน IELTS ได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนด้วยกลุ่มเล็กประมาณ 6-16 คน อาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึงและวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้สำหรับผู้เรียนแบบคนต่อคน

การเดินทาง @New Cambridge

สถาบัน New Cambridge เปิดบริการทุกวันที่ CENTRAL@Central World ชั้น 14 โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์