Promotions & Events

Hot Promotion

New


หลักสูตร POGS (Preparation for Overseas and Graduate Studies)

หลักสูตร POGS นี้เหมาะกับการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาในต่างประเทศ หรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรอินเตอร์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ในการปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนแบบตะวันตกได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ในหลักสูตรมีหัวข้อให้เรียนหลายอย่างด้วยกัน เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้ การเขียนไวยากรณ์ ลักษณะและแนวทางความคิด การเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น จะเน้นไปในหลายด้านพร้อมกัน ทั้งการคิดเชิงวิเคราะห์ การวิจัย รวบรวมข้อมูล ประมวลผล การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การพรีเซนต์งาน การเรียนรู้ในห้องเรียน

ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาสอบถามกับศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของสถาบันนิวเคมบริดจ์ NC World Education Links ซึ่งภายในหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด 50 ชั่วโมง มาพร้อมเนื้อหา แบบฝึกหัด ที่ทันสมัย สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่เข้าถึงคนไทยได้เป็นอย่างดี สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผ่านศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ NC World Education Links รับส่วนลด 50%* สำหรับคอร์ส POGS จาก 22,900 บาท เหลือเพียง 11,450 บาท