New Cambridge,IELTS,Study Abroad,IGCSE,IB

บริการของสถาบันฯ

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการให้ความสำคัญของบริการทางการศึกษาแบบครบทั้ง 8 บริการดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS

2. หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IGCSE, A-Level และ IB

3. บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

4. โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนที่ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

5. บริการข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ NCtest และบริการจัดการสอบ (สำหรับผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศแต่ต้องการทำข้อสอบในประเทศไทย)

6. บริการจัดหาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และบริการจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษ

7. บริการจัดอบรมต่างๆให้กับลูกค้าองค์กร

ด้วยความที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) เป็นสถาบันภาษาคุณภาพในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรางวัลประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยม จึงทำให้มีนักเรียนจากดรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาเรียนที่นี่มากมาย และเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้มีการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบของหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยเนื้อหาจะตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในกรอบเวลาที่เหมาะสม สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นที่มาของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และสามารถศึกษาหาความรู้ได้เองหลังจากเรียนจบไปแล้วก็ตาม แนวความคิดนี้ได้นำมาปรับใช้กับผู้เรียนและพนักงานทุกคนเช่นกัน