ทำไมถึงเลือก NC!

หลักฐานการสมัครสอบ IELTS

1. ใบสมัครสอบ IELTS

2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 1 ใบ

3. ค่าสมัครสอบ 6,500 บาท ( British Council ) และ 6,200 บาท ( IDP )

 

ตารางสอบ IELTS ปี 2559 ( British Council )

เดือน

กรุงเทพ

เชียงใหม่

มกราคม

9*, 14, 23,* 30

9*,23*

กุมภาพันธ์

13, 18, 20*, 27

18*, 27

มีนาคม

5*, 12, 19*,21

19*,31

เมษายน

2*, 16, 21, 30*

21, 30*,

พฤษภาคม

4*, 19, 21*,28

7, 21*

มิถุนายน

6, *13, 18, *27

*27

กรกฎาคม

9, 14, 16*,30*

14, 30*

สิงหาคม

4, 13,20*,27

4, 20*

กันยายน

3, 10*, 15, 24*

10*, 24*

ตุลาคม

8*, 13, 22, 29*

13, 29*

พฤศจิกายน

3, 5, 19*, 26,

3*,19*

ธันวาคม

3*, 10*, 15, 17

3*, 17

หมายเหตุ : วันสอบที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน ( * )จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ Academic modules ตัวอักษรปกติจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

แหล่งที่มา : British Council


 

ตารางสอบ IELTS ปี 2558 ( IDP )

เดือน
กรุงเทพฯ
หาดใหญ่
ขอนแก่น

เชียงใหม่

มกราคม
*10
17
*29
31
17 31 31
กุมภาพันธ์
*7 12 14
*28
*7 *28 *28
มีนาคม
12 *14 21 *28 *14 *28 21
เมษายน
11
*18 25 *30 *18 25 *18
พฤษภาคม
*9
16 21 *30 *9 *30 *30
มิถุนายน
6 *13 18 *27 *13 *27 *27
กรกฎาคม
4 *11 *23 25 *11 25 *11
สิงหาคม
*1
8 13 *29 8 *29 8
กันยายน
3
*12 19 *26 *12 *26 19
ตุลาคม
*8
10 *24 31 10 31 *24
พฤศจิกายน
*7 14 19 *21 *7 *21 14
ธันวาคม
3
*5 *12 19 *12 *12 *5
 

หมายเหตุ : วันสอบที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน( * ) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง Genaral Training และ Academic Modules ตัวอักษรปกติจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic Modules เท่านั้น

แหล่งทีมา : IDP

   

 

ผลการสอบ IELTS

สามารถตรวจสอบผลคะแนน IELTS จากทางอินเตอร์เน็ตได้ภายหลังการสอบ 13 วัน โดยผู้สอบสามารถตรวจสอบผลคะแนน IELTS ได้เองจากเว็บไซต์ของ British Council และ IDP ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลเป็นความสามารถภาษาอังกฤษโดยรวม และความสามารถทางภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ผลการสอบ IELTS จะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ