รายชื่อสถาบัน

อยากเรียนต่อต่างประเทศ เริ่มต้นยังไงดี ?
 
 

FAQ การเตรียมตัวสอบ IELTS

Q : IELTS คืออะไร

A : IELTS (International English Language Testing System) คือ ระบบวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่มีความประสงค์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ในปัจจุบัน ผลสอบ IELTS ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นมากจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา IELTS เป็นระบบวัดผลภาษาอังกฤษประเภทเดียวที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้เรียนต่อในต่างประเทศ โดยคะแนนจะแยกออกเป็นของแต่ละทักษะ ข้อสอบ IELTS สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำและถูกต้อง ตรงกับระดับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบอย่างแท้จริง

ข้อสอบ IELTS มี 2 ประเภท คือ

  1. Academic Module สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุกๆ สาขา

  2. General Training Module สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ แต่บางสถาบันต้องการให้ผู้ที่สมัครเรียน สอบ Academic Module ตามความยากง่ายของสาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องสอบถามโดยตรงจากทางสถาบันการศึกษานั้นๆ

   

Q : สมัครสอบ IELTS ได้ที่ไหนบ้างในเมืองไทย

A : ในเมืองไทยมีศูนย์สอบ IELTS 2 แห่ง ดังนี้

  1. British Council ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบ IELTS ได้ทุกสาขาในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ หรือสมัครสอบ IELTS Online ผ่านทางเว็บไซด์ หรือตัวแทนศูนย์สมัครสอบ IELTS เช่น สถาบันนิวเคมบริดจ์ โทร 02-613-1177
  • ค่าสมัครสอบ 6,500 บาท (สมัครสอบ IELTS ล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนวันสอบจริง)
  • ถานที่สอบในกรุงเทพ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (Landmark Bangkok Hotel )
  2. IDP ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบ IELTS ได้ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร หรือสมัครสอบ IELTS Online ผ่านทางเว็บไซด์ หรือตัวแทนศูนย์สมัครสอบ IELTS เช่น สถาบันนิวเคมบริดจ์ โทร 02-613-1177 นอกจากนี้ IDP ยังมีศูนย์สอบ IELTS ในส่วนภูมิภาคให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และ ภูเก็ต
  • ค่าสมัครสอบ IELTS 6,200 บาท สำหรับกรุงเทพฯ และเชียงใหม่
  • ค่าสมัครสอบ IELTS 6,500 บาท สำหรับขอนแก่น หาดใหญ่ และ ภูเก็ต (สมัครสอบ IELTS ล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนวันสอบจริง)
  • สถานที่สอบในกรุงเทพฯ โรงแรมมณเฑียร (Montien Bangkok) ถนนสุรวงค์

   

Q : มาตรฐานข้อสอบ IELTS

A : การสอบ IELTS ในประเทศไทย ใช้ข้อสอบกลางจากมหาวิทยาลัย Cambridge (ประเทศอังกฤษ) เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้น หมดกังวลเรื่องข้อสอบ IELTS ที่ไหนยากง่ายกว่ากัน เพราะไม่ว่าสอบที่ไหนข้อสอบ IELTS ก็เป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วค่ะ

 

Q : ความแตกต่างระหว่างการสอบ IELTSที่ British Council และ IDP

A : British Council

 • สอบเสร็จภายใน 1 วัน ไม่สามารถเลือกวันสอบ Speaking test ได้
 • การสอบ Listening ใช้ชุดหูฟังในการสอบ
 • มีแบบฝึกหัด IELTS online ให้ 30 ชั่วโมง
 • มีศูนย์สอบ IELTS ที่ กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ เท่านั้น

 IDP
 • เลือกสอบ Speaking ในวันเสาร์ หรือ วันจันทร์ ถัดไปได้้
 • ราคาถูกกว่า (หากเลือกศูนย์สอบ IELTS ในกรุงเทพฯ)
 • มีศูนย์สอบ IELTS ให้บริการในต่างจังหวัดครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ และ หาดใหญ่่

 

Q : สามารถสมัครสอบ IELTS ผ่าน New Cambridge ได้หรือไม่

A : สถาบันนิวเคมบริดจ์เป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS (IELTS Registration Centre) น้องๆ ที่ต้องการสอบ IELTS สามารถสมัครกับเราได้โดยตรง ทั้งของ British Council และ IDP ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  เงื่อนไขการสมัครสอบ IELTS ผ่าน New Cambridge
 • ค่าสมัครสอบรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น กรุณาดูราคาในข้อ Q2. สมัครสอบ IELTS ได้ที่ไหนบ้างในเมืองไทย
 • สมัครสอบ ก่อนวันสอบจริง 2 -3 สัปดาห์
 • หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการสอบ IELTS ต้องติดต่อทางศูนย์สอบ British Council หรือ IDP โดยตรง มีค่าปรับ 1,500 บาท และต้องแจ้งศูนย์สอบล่วงหน้า 10 วันทำการ
 • หากผู้สมัครต้องการเลื่อนวันสอบ IELTS ต้องติดต่อทางศูนย์สอบ British Council หรือ IDP โดยตรง มีค่าใช้จ่าย 800 บาท และต้องแจ้งศูนย์สอบล่วงหน้า 10 วันทำการ
 • รับสมัคร เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น


Q : เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ IELTS มีอะไรบ้าง

A : เอกสารที่ใช้สมัครสอบ IELTS มีดังนี้ค่ะ

 • ใบสมัครสอบ IELTS (ขอรับจากเจ้าหน้าที่ หรือ download จาก website)
 • ค่าสมัครสอบรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2X2 นิ้ว (ขนาดเท่ากับอเมริกันวีซ่า) จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังรูปสีขาวและไม่สวมแว่นตา)
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (ต้องไม่หมดอายุก่อนหรือในวันที่สอบ)


Q : การเรียนการสอน IELTS ของสถาบันนิวเคมบริจด์ แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

A : การสอน IELTS ของสถาบันนิวเคมบริดจ์เป็นรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style”: คือ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสถาบันฯ มุ่งพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงความสามารถของตนเองออกมาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอQ : อาจารย์ผู้สอน IELTS เป็นคนไทย หรือชาวต่างชาติ

A : อาจารย์ผู้สอน IELTS ของสถาบันนิวเคมบริดจ์เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (100 % taught by Native Speakers) ซึ่งอาจารย์ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศQ : จำนวนนักเรียน IELTS ต่อห้องเรียนเท่าไหร่

A : หลักสูตร IELTS 60 ชั่วโมง จำนวนนักเรียนห้องละ 7-15 คน และ หลักสูตรการเขียน (Academic Writing) จำนวนนักเรียนห้องละ 6 - 8 คนQ : การเรียนการสอน IELTS ใช้หนังสือเรียนแบบไหน

A : สถาบันนิวเคมบริดจ์มีหลักสูตร IELTS ที่พัฒนาขึ้นเอง (Our own curriculum) โดยไม่ยึดติดกับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง อาจารย์จะปรับปรุงเนื้อหาอยู่ตลอดเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียนQ : ถ้าขาดเรียน มีชดเชยหรือไม่

A : เนื่องจากการสอนของสถาบันนิวเคมบริดจ์เป็นการสอนสดทุกรอบเรียน ในกรณีที่ขาดเรียนจะไม่มีการชดเชยชั่วโมงเรียนให้ แต่ก่อนที่นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนเจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน เวลา ที่เปิดเรียนและวันที่สิ้นสุดของคอร์สเรียนให้ทราบล่วงหน้า กรณีนักเรียนไม่สะดวกหรือต้องขาดเรียนหลายวันแนะนำให้ลงทะเบียนเป็นรอบถัดไป หรือรอบที่นักเรียนสามารถมาเรียนได้Q : สถาบันนิวเคมบริดจ์มีรับรองผล IELTS ไหม

A : ผู้เรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ สถาบันนิวเคมบริดจ์ไม่สามารถรับรองผลได้ว่า นักเรียนที่เรียนกับเราทุกคนจะได้ผลคะแนน IELTS ตามที่ต้องการ ในระยะเวลาที่กำหนด (เช่นเดียวกับสถาบันภาษาชั้นนำทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา) การรับรองผลเป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดเท่านั้น เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนและทบทวนบทเรียนนอกอย่างสม่ำเสมอ และนำเทคนิคการทำข้อสอบที่ได้เรียนมาฝึกฝนให้มากที่สุดQ : เรียน IELTS ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ มีบริการอื่นที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติมนอกห้องเรียนไหม

A : นอกเหนือจากการฝึกฝนกับอาจารย์ภายในห้องเรียนแล้ว สถาบันนิวเคมบริดจ์ยังมี Self Access Centre (SAC) ให้สำหรับผู้เรียนคอร์ส IELTS เพื่อใช้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทั้ง Listening Lab, Speaking Club, Writing Club, Reading Corner โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมQ : คอร์ส IELTS ของสถาบันนิวเคมบริดจ์ มีบริการตรวจการบ้าน writing หรือไม่

A : นักเรียนไทยส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการทำข้อสอบ IELTS ส่วนที่เป็น writing สถาบันนิวเคมบริดจ์จึงเตรียมแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียน และส่งให้อาจารย์ตรวจได้ทุกวัน ไม่มีจำกัดจนกว่าจะจบหลักสูตรQ : หากสนใจเรียนคอร์ส IELTS กับสถาบันนิวเคมบริจด์ ต้องมีการสอบวัดระดับก่อนหรือไม่

A : สำหรับคนที่ยังไม่เคยสอบ IELTS ต้องมีการสอบวัดระดับ หรือ Placement Test ก่อนเรียน IELTS เพื่ออาจารย์จะได้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษว่านักเรียนจะสามารถเริ่มต้นเรียนเป็นคอร์สไหนก่อนQ : ถ้ามีผลสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถใช้เทียบเพื่อเข้าเรียนได้เลยหรือไม่

A : กรณีผู้ที่สนใจเรียนคอร์ส IELTS มีผลคะแนนสอบอยู่แล้ว สามารถเอาผลคะแนน IELTS มาเทียบได้ โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ แต่คะแนน IELTS ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่สอบQ : คอร์ส IELTS ของสถาบันนิวเคมบริดจ์ เรียนแบบไหน มีอะไรบ้างค่ะ

A : คอร์ส IELTS ของสถาบันนิวเคมบริดจ์เป็นการสอนแบบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แบ่งออกเป็น 4 Level ดังนี้

 • Level 1 : Core Skills A for IELTS (50 hrs)
 • Level 2 : Foundation Extension (60 hrs)
 • Level 3 : Key Skills for IELTS (60 hrs)
 • Level 4 : Speak Write A/B (60 hrs)


Q : จำเป็นต้องเรียนคอร์ส IELTS ให้ครบทุก Level หรือไม่

A : ปกติแล้วสถาบันนิวเคมบริดจ์จะแนะนำให้เรียนทั้ง 4 Level ขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคล เช่น หากผู้เรียนสอบได้ Key Skills for IELTS (Level 3) ถือว่าพื้นฐานภาษอังกฤษค่อนข้างดี เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ Level 1 หรือ 2 สามารถเรียนแบบต่อยอดเป็นเทคนิคใน Key Skills for IELTS ได้เลยQ : คอร์ส Core Skills A for IELTS และ Core Skills B for IELTS แตกต่างกันอย่างไร

A : Foundation for IELTS  เป็นการเรียนปรับพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับเนื้อหา IELTS ส่วนเทคนิคการทำข้อสอบยังไม่มีมากนักใน Level นี้
Foundation Extension จะมีเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา พร้อมทั้งยังสอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด เพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำQ : มีการวัดผลหลังเรียนไหม

A : หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร IELTS ของสถาบันนิวเคมบริดจ์แล้ว จะมีการจำลองการสอบ IELTS เรียกว่า Mock Test เพื่อวัดผลการเรียนที่ผ่านมา แต่ผลการสอบนี้ไม่สามารถรับรองผลการสอบ IELTS ได้ ใน Mock Test อาจารย์ผู้สอนจะประเมินคะแนนออกมาทั้ง 4 ทักษะและมีการให้คำแนะนำแก่นักเรียนให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขและฝึกฝนเพิ่มเติมให้ได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการ