คำถามที่พบบ่อย IELTS | New Cambridge Institute
เรียน IELTS

New Cambridge

Social Links

คำถามที่พบบ่อย

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 ทักษะด้วยกันคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนำคะแนนของแต่ละส่วนมาคำนวน โดยคะแนน IELTS ถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ 1 (ไม่มีทักษะภาษาอังกฤษ) ไปจนถึง 9 (มีทักษะภาษาอังกฤษถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ) สำหรับการสอบ IELTS ข้อสอบแบ่งออกได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

 • ACADEMIC modules – สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ
 • GENERAL TRAINING modules – เพื่อใช้ทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันศูนย์รับสมัครสอบมี 2 ที่ด้วยกันคือ IDP และ British Council มีสถานที่จัดสอบ IELTS ในประเทศไทยทั้งหมด 4 แห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต การลงทะเบียนสมัครสอบได้ 3 ทาง คือ

 1. สมัครด้วยตัวเองที่บริติช เคานซิล 6 สาขาสาขาสยามสแควร์ สาขาปิ่นเกล้า สาขาลาดพร้าว สาขาแจ้งวัฒนะ สาขาศรีนครินทร์ สาขาเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท
 2. สมัครด้วยตนเองที่พันธมิตรที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 60 แห่ง ค่าสมัครสอบ 6,750 บาท
 3. สมัครสอบออนไลน์ ค่าสมัครสอบ 6,440 บาท
 1. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. หนังสือเดินทาง
  3. *สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้
 4. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
 5. *ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

สถาบันนิวเคมบริดจ์มีการสอนรูปแบบ “Learner Autonomy Teaching Style” เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (Native Speaker) ทุกท่านจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีวุฒิบัตรการสอนโดยตรง (RSA, Trinity, etc.) และมีประสบการณ์การสอนทั้งในและต่างประเทศ

การสอนที่นิวเคมบริดจ์เป็นการสอนสดทุกรอบ ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนจะไม่มีการชดเชยชั่วโมงเรียนให้ ก่อนที่นักเรียนจะลงทะเบียนเรียนเจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน เวลา ที่เปิดเรียนและวันที่สิ้นสุดของคอร์สเรียนให้ทราบล่วงหน้า กรณีนักเรียนไม่สะดวกหรือต้องขาดเรียนหลายวันแนะนำให้ลงทะเบียนเป็นรอบถัดไป หรือรอบที่นักเรียนสามารถมาเรียนได้

เมื่อผู้เรียนมีคะแนนสอบ IELTS อยู่แล้วสามารถนำผลคะแนนมาเทียบได้เลย โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ แต่คะแนน IELTS ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สอบ


เรียน IELTS เพียง 290 บาท/ชั่วโมง เพิ่มทักษะทั้ง 4 อย่างเต็ม ที่เพื่อนำไปสอบ IELTS อย่างมีประสิทธิภาพ การันตีได้ผลคะแนนตามเป้า New Cambridge ได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ IELTS เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ

HOW TO GET HIGHER BAND IELTS
วิธีเพิ่มคะแนน IELTS ให้ได้ตามเป้า กับ New Cambridge

TEACHERS เรียน IELTS กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา (ส่วนมากเป็นชาวอังกฤษ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน คอร์ส IELTS มากกว่า 10 ปี มีวุฒิบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เช่น CELTA, RSA, Trinity, etc. พร้อม Teacher License ทำให้เข้าใจธรรมชาติผู้เรียนเป็นอย่างดี และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนการสอนแบบการเรียนที่ต่างประเทศ มั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบคลาสทักษะและสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษ จะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


CURRICULUMS หลักสูตรตามมาตรฐานสากล มีความหลากหลายของเนื้อหา ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเอง มากกว่าการท่องจำ สร้างความคุ้นชินเมื่อผู้เรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนมหาวิทยาลัยระบบ International ของไทย


PRACTICE หมั่นฝึกฝนด้วยตนเองเป็นประจำช่วยเพิ่มทักษะ โดยสถาบันฯ มี ศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ช่วยเพิ่มเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะ และ คลาสเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา IELTS เสริมทักษะให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการติวเข้มที่เป็นลักษณะเฉพาะของทางสถาบันฯ ขัดเกลาทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS เพื่อให้เข้าใจโจทย์ข้อสอบ IELTS และหลักการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท