กิจกรรม

Hot Promotion

New


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ  หลักสูตรสำหรับคนทำงานยุค 2015 ที่ภาษาอังกฤษมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างมากเนื้อหาการสอนเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน  และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  

สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

ตัวอย่างหัวข้อการสอน

- Business English Conversation

- E-mail Writing

- Report Writing

- Presentation Skills

- Meeting Skills

- Negotiation Skills

- Socializing

- Marketing and Sales

และอื่น ๆ 

สอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สำนักงาน ZEN @ Central World

โทร  02 613 1177, 081 105 3333 , info@newcambridge.com