หลักสูตรการสอนคุณภาพ ออกแบบขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนที่เข้าฝึกอบรมแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะหรือเรียกว่า ‘Tailored Made’ สอนโดย Native Speakers อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง ตลอดจนการให้คำแนะนำอื่นๆ อาทิ

•   การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาอังกฤษขององค์กร หรือกลุ่มผู้เรียนก่อนการอบรม

•   การจัดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้แก่ Paper Test และ Speaking Test

•   การจัดการอบรมในราคาที่เหมาะสม ทั้งในและนอกสถานที่

•   การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เข้าอบรม

•   การควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

•   การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบครัน

 

หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

•   ผู้สอนออกแบบหลักสูตรโดยใช้ความต้องการทางภาษาขององค์กร/บริษัทและผลการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนของผู้เข้าอบรม

•   หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนครอบคลุมเนื้อหา คำศัพท์ที่สอดคล้องกับแผนกและหน่วยงานของผู้เรียน เพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

•   วิธีการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

•   ผู้สอนใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

 

Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management