ตัวอย่างหัวข้อการสอนและเนื้อหาต่างๆ
 

-          Business English Conversation in a workplace การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

·        การทักทาย การแนะนำลูกค้า

·        การพูดคุยภาษาอังกฤษ

·        การให้คำแนะนำต่างๆ

·        การประชุมพบปะคู่ค้าชาวต่างชาติ
 

-           Effective Communication skills for meeting การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุม  การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

·        การแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

·        การเสนอแนวคิด แนะนำ

·        การเตรียมข้อมูลและวางแผนการประชุม

 

-           Presentation skills ทักษะการนำเสนองานในเชิงภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

·        ภาษากายในการสื่อสารกับผู้ฟัง

·        การนำเสนอความคิด

·        แนะนำการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

 

-           Report Writing เรียนรู้การเทคนิคการเขียนรายงานอย่างไรให้ดี รวมทั้งเรียนรู้แนวทางการเขียนหลากหลายรูปแบบ

·        โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

·        หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

·        รูปแบบการเขียนรายงาน

 

-          Email Writing การสื่อสารผ่านการเขียนอีเมล์

·        มารยาทในการเขียนอีเมล์

·        รูปแบบการเขียนอีเมล์ที่ดีทำอย่างไร

·        การฝึกฝนเพิ่มเติม

 

-       Customer Service การให้บริการลูกค้า (รับมือกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)

·        การให้บริการลูกค้าภายนอกองค์กร

·        การให้บริการลูกค้าภายในองค์กร

·        ภาษาที่ใช้สนทนาทางโทรศัพท์

 

 

Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management