บริษัท ซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มั่นใจคุณภาพการสอนของสถาบันนิวเคมบริดจ์
จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร Business English Communication

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลชั้นนำ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Corporate Training) ให้แก่ทีมงาน

ทั้งนี้สถาบันนิวเคมบริดจ์ ได้จัดส่งอาจารย์ฝรั่งสอนหลักสูตร Business English Communication เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ทีมงานของบริษัท ซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในการสื่อสารในโลกธุรกิจ โดยแบ่งคลาสเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม Beginner และ Upper Intermediate ที่สำคัญเนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษเน้นการนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง ตลอดจนมีการทำ matching activity, quiz ต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าเรียนทุกท่านหลังจากจบหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com

Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management