สำหรับผู้บริหาร ที่เน้นเนื้อหา Preparation for Management Studies


สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรให้กับผู้บริหารของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) กว่า 100 คน ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557
 

ภาพบรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตร

ให้แก่ผู้บริหารของ SCG จัดโดยสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) 
 

เมื่อเร็วๆ คณะอาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มผู้บริหารของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (SCG) ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตรที่ว่า “Preparation for Management Studies”
 
ทั้งนี้ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับทางสถาบันฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
 
รายชื่อองค์กรชั้นนำที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้จัดส่งอาจารย์เข้าฝึกอบรม อาทิ
 
SCG
Cavallino Motor Co., Ltd (Ferrari)
Kasikorn Asset Management Co., Ltd
Nu Skin (Thailand)
FESTO
DE-STA-CO (Asia Co., Ltd.)
Henkel (Thailand) Ltd.
The Department of Export & Promotion
Thai Farmers Bank
Standard Chartered Bank
Nike
Castrol
Louis Vuitton
Tetra Pak
The Telephone Organisation of Thailand
The Ministry of Science & Technology
HSBC
Zuellig Pharma
Metal One PLC.
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management