บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มั่นใจคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ

ของสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มั่นใจคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ส่งบุคคลากรฝ่ายการตลาด เข้าฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร General Business English 60 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 27 พฤศจิกายน 2557 เนื้อหาการสอนเน้นให้บุคคลากรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยสถาบันฯ จัดส่งอาจารย์ชาวอังกฤษที่มากด้วยประสบการณ์ นอกจากนี้มีการมอบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรแก่ผู้เรียนทุกท่าน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management