สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) 

จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Corporate Training) ให้พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (Kasikorn Asset Management Co., Ltd) 
 
สถาบันฯ ได้จัดอบรมให้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (Kasikorn Asset Management Co., Ltd.) หลักสูตร Business English หัวข้อ Email Writing วันที่ 16 และ 23 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันนิวเคมบริดจ์ สำนักงาน ZEN ชั้น 14 ZEN @ ZEN WORLD โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 2 รุ่น คือ รุ่น “ชิมลาง” และ รุ่น “ตามกระแส”
 
หลักสูตร Email Writing เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาของหลักสูตร คือ
 
รูปแบบของจดหมาย/ อีเมล์ เชิงธุรกิจแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
การฝึกเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการนำเสนอข้อมูล, การตอบรับ, การปฏิเสธ ฯลฯ 
การจัดระเบียบ ลำดับความสำคัญ ของเนื้อหาในอีเมล์ รวมถึงเทคนิคในการเรียบเรียงประโยคให้กระชับและได้ใจความที่ถูกต้องชัดเจน
คำศัพท์, คำย่อ, และสำนวนภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในการเขียนอีเมล์เชิงธุรกิจ
แนะนำเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการเขียนอีเมล์แบบเป็นทางการ เช่น กล่าวคำทักทายในอีเมล์แบบเป็นทางการด้วยประโยค “How are you?” เพื่อให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้รับ, การเติมคำนำหน้านาม (Mr., Ms., etc.) ไว้ในวงเล็บท้ายชื่อเพื่อให้ผู้รับอีเมล์ทราบ เป็นต้น
 
หลังจากจบหลักสูตร 2 วัน ทางสถาบันนิวเคมบริดจ์ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (Kasikorn Asset Management Co., Ltd.) ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management