บริษัท Aurecon (ไทยแลนด์) จำกัด มั่นใจคุณภาพการสอนของสถาบันนิวเคมบริดจ์

จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร Business English

 
สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Aurecon (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านบริการงานออกแบบด้านเทคนิค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการและสัญญาและบริหารงานทางวิศวกรรม จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Corporate Training) ให้แก่ทีมงานวิศวกรทั้ง 6 กลุ่ม
 
ทั้งนี้ สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้ส่งอาจารย์ฝรั่ง สอนหลักสูตร Business English ให้แก่ทีมงานบริษัทAurecon (ไทยแลนด์) จำกัด จุดประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เน้นการนำไปปรับใช้ได้จริง หัวข้อการสอน ยกตัวอย่างเช่น
 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักทายแนะนำตัวกับแขกผู้มาเยือน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
เทคนิคการต่อรองและเจรจาเป็นภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมกับคู่ค้าทางธุรกิจ
เรียนรู้เทคนิค คำศัพท์และการเขียนประโยคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 
การอบรมใช้ระยะเวลา 40 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าเรียนทุกท่านหลังจากจบหลักสูตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศ โทร 02 613 1177 info@newcambridge.com
Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management