หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร Corporate Training          

                นอกจาก สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จะมีชื่อในหลักสูตร IELTS, Business English, General English, IGCSE, A-levels, IB, GED, TOEFL และให้คำปรึกษาแนะแนวศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา และจีน แล้ว ยังมีภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับองค์กรหรือที่เรียกกันว่า Corporate Training

                Corporate Training เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน โดยสถาบันฯ จะจัดส่งอาจารย์ฝรั่งที่มีประสบการณ์ด้านการสอน Corporate Training และมีความเชี่ยวชาญ  ตลอดจนนำเสนอหลักสูตรเฉพาะทาง และรายละเอียดการสอนที่เหมาะกับความต้องการขององค์กร

                เป้าหมายสำคัญของสถาบันฯ เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ Communication หลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะ ตั้งแต่ทักษะการเขียนไวยากรณ์ grammar และโครงสร้างของประโยค รวมทั้งการฝึกออกเสียง

โทร. 02 252 0399
info@newcambridge.com

 

บริษัท Aurecon (ไทยแลนด์) จำกัด มั่นใจคุณภาพการสอนของสถาบันนิวเคมบริดจ์จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร Business English

 

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรให้บริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing

 

ภาพบรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารของ SCG จัดโดยสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มั่นใจคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย)

Course: Preparation for Management Studies
Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills
Course: General Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English - Email Writing
Course: Business English
Courses: Business English Conversation and Business Writing for Management
Course: Business English Communication
Course: Business English
Course: Business English Conversation
Course: Business English for Management
Course: Business English Communication