เรียน IELTS ได้คะแนนตามเป้า*

เรียน IELTS ได้คะแนนตามเป้า!! สถาบันนิวเคมบริดจ์ ช่วยให้ผู้เรียนได้คะแนนตามเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ ด้วยคุณภาพของอาจารย์และหลักสูตร
เมื่อเรียนกับสถาบันฯ จบ 1 หลักสูตร ผู้เรียนจะเริ่มคุ้นเคยกับการสอนแบบตะวันตก (Learner Autonomy) และเมื่อเรียนหลักสูตร Advanced

* รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-613-1177
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 613 11177 , info@newcambridge.com

*สถาบันนิวเคมบริดจ์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด